Szkliwiak trzonu, kąta i gałęzi żuchwy po stronie prawej – leczenie chirurgiczne z wykorzystaniem indywidualnych szablonów chirurgicznych oraz jednoczasowym założeniem implantów zębowych Alpha Bio Neo CS.

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w KrakowieOrdynator dr hab. n.med. Mariusz Szuta

Szkliwiak jest najczęstszym nowotworem zębopochodnym i drugim co do częstości z guzów zębopochodnych  występujących  w kościach szczękowych u  człowieka. Klasyfikowany histologicznie jako zmiana łagodna prezentuje złośliwy charakter miejscowy. Choć pierwotnie najczęściej dotyczy żuchwy w jej odcinku  bocznym (80% przypadków), może również występować w szczęce, jak i przyjmować postać obwodową. Średnia wieku pacjentów, u których jest diagnozowany to 35 lat. Występuje jednak często u osób w II i III dekadzie życia.

W obrazie radiologicznym może prezentować się jako jedno- lub wielokomorowy ubytek, w pierwszej kolejności wymagający różnicowana z torbielą  zawiązkową, ze względu na dość częste występowanie zatrzymanego zęba w jego świetle. Typowo występujące w szkliwiaku łukowate przegrody, powodują podział ubytku na wiele drobnych części tworząc obraz ,,plastra miodu" lub „baniek mydlanych". Zęby znajdujące się w  sąsiedztwie guza ulegają przemieszczeniu, a ich korzenie amputacji („objaw ścięcia nożem“). Blaszka korowa jest zwykle ścieńczała, mogą również występować jej perforacje.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją  WHO guzów  zębopochodnych z 2017 r. wyróżniamy 4 typy szkliwiaka: szkliwiak (dawniej typ lity/wielokomorowy), szkliwiak jednokomorowy, obwodowy oraz  przerzutujący. Wśród szkliwiaków jednokomorowych wyróżniamy typy luminalny, intraluminalny i śródścienny, będący jego najagresywniejszą postacią.

Leczenie szkliwiaków, które jest praktycznie tylko chirurgiczne, powinno dążyć do ich radykalnego usunięcia. Ze względu na dużą tendencję do wznów miejscowych, leczeniem z wyboru jest najczęściej resekcja kości z zachowaniem 1 cm marginesu tkanek makroskopowo niezmienionych.

Opis przypadku

Pacjentka lat 15, zgłosiła się do poradni chirurgii szczękowo - twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie z powodu rozległego guza trzonu, kąta i gałęzi żuchwy po stronie prawej. Na wykonanym zdjęciu ortopantomograficznym (OPG) uwidoczniono rozległy wielokomorowy ubytek kości żuchwy z całkowicie zatrzymanym zębem 46 w jego świetle oraz zepchnięciem zębów 47,48 w kierunku gałęzi żuchwy (Fig. 1.). W  badaniu tomografii komputerowej uwidoczniono guz zniekształcający kość żuchwy po stronie prawej z jej rozdęciem i niszczeniem blaszki korowej od strony zewnętrznej oraz wewnętrznej (Fig. 2.). Wynik badania histopatologicznego pobranych wycinków z guza potwierdził rozpoznanie szkliwiaka (typ pęcherzykowo-akantomatyczny).

Szczegóły:

Fig.1. Zdjęcie OPG 15-letniej chorej – charakterystyczny obraz radiologiczny szkliwiaka w zakresie trzonu oraz kąta żuchwy po stronie prawej z całkowicie zatrzymanym zębem 46, powodujący przemieszczenie zębów 47,48 w kierunku gałęzi żuchwy

Szczegóły:

Fig. 2.Obraz w rekonstrukcji 3D badania tomografii komputerowej części twarzowej czaszki– widoczny guz powodujący znaczne zniekształcenie żuchwy po stronie prawej ze zniszczeniem blaszki korowej kości

W związku z rozpoznaniem szkliwiaka u chorej zaplanowano zabieg resekcji odcinkowej żuchwy w zakresie od zęba 42 do podstawy wyrostka kłykciowego po stronie prawej z jednoczasową rekonstrukcją wolnym płatem mikronaczyniowym z talerza kości biodrowej prawej. W okresie przedoperacyjnym na podstawie wykonanych badań tomografii komputerowej wydrukowano modele stereolitograficzne żuchwy i prawego talerza kości biodrowej oraz zaprojektowano indywidualne szablony chirurgiczne do resekcji żuchwy oraz pobrania płata z kości biodrowej (Fig. 3.,4.,5.). Na modelu stereolitograficznym dogięto mini-płytkę rekonstrukcyjną celem wykorzystania w trakcie trwania zabiegu do osteosyntezy płata kostnego (Fig. 6.). Zaplanowano również jednoczasowe wprowadzenie 3 implantów zębowych firmy Alpha Bio w przenoszoną kość, dlatego też wykonano implantologiczny szablon chirurgiczny (Fig. 7.).

Szczegóły:

Fig. 3. Model stereolitograficzny żuchwy z resekcyjnymi, indywidualnymi szablonami chirurgicznymi

Szczegóły:

Fig. 4. Model stereolitograficzny fragmentu talerza kościo biodrowej z indywidualnym szablonem chirurgicznym odwzorowujący zaplanowany do resekcji fragment żuchwy

Szczegóły:

Fig. 5. Przecięte modele stereolitograficzne żuchwy oraz talerza kości biodrowej w oparciu o indywidualne szablony chirurgiczne

Szczegóły:

Fig. 6. Model stereolitograficzny żuchwy zespolony dogiętą tytanową minipłytką rekonstrucyjną z  fragmentem modelu talerza kości biodrowej

Szczegóły:

Fig. 7. Szablon implantologiczny przygotowany celem jednoczasowego założenia 3 implantów zębowym w przenoszony fragment talerza kości biodrowej

W dniu 19.05.2021 wykonano zabieg w znieczuleniu ogólnym. Z cięcia przedusznego Redona po stronie prawej oraz Shaha w środkowym fałdzie szyi pod kontrolą neuronawigacji odsłonięto sktruktury anatomiczne szyi. Wypreparowano i odcięto prawą tętnicę i żyłę twarzową do mikrozespoleń. Następnie odsłonięto trzon, kąt, gałąź i wyrostek dziobiasty żuchwy po stronie prawej (Fig. 8.). Okrojono wewnątrzustnie błonę śluzową w zakresie planowanej resekcji i po stunelizowaniu tkanek żuchwę zresekowano na pełną grubość od zęba 42 do gałęzi żuchwy u podstawy wyrostka dziobiastego zachowując cienką mufkę mięśniową nad rozdęciami żuchwy spowodowanymi przez guz wewnątrzkostny. Resekcję wykonano przy użyciu wcześniej przygotowanych indywidualnych szablonów chirurgicznych. (Fig.9., 10.). Ranę wewnątrzustnie zeszyto warstwowo. Założono wyciąg międzyszczękowy w zwarciu prawidłowym pacjentki na śrubach typu Fast-fix.

Szczegóły:

Fig. 8. Wypreparowany z dostępu zewnątrzustnego guz żuchwy po stronie prawej (strzałka)

Szczegóły:

Fig. 9. Resekcja w zakresie trzonu żuchwy z użyciem indywidualnego szablony chirurgicznego

Szczegóły:

Fig. 10. Zresekowany fragment żuchwy wraz guzem (szablon chirurgiczny założony od strony gałęzi żuchwy)

Jednoczasowo wypreparowano wolny płat mikronaczyniowy z prawego talerza biodrowego oparty na naczyniach okalających biodro głębokich (DCIAF), wycinając go z kolcem biodrowym przednim górnym w kształcie litery L o wymiarach 3 cm x 6 cm przy użyciu wcześniej przygotowanego szablonu chirurgicznego indywidualnego, odwzorowującego wiernie zresekowany fragment żuchwy (Fig. 11., 12.). Przed odcięciem szypuły płata do części grzebienia biodrowego odtwarzającego trzon żuchwy wprowadzono 3 implanty firmy Alpha Bio MultiNeo CS średnicy 4,2 mm i długości 10mm przy użyciu szablonu chirurgicznego, uzyskując ich stabilizację pierwotną (Fig. 13., 14., 15., 16., 17.). Po przygotowaniu do mikrozespoleń naczyń okalających biodro głębokich Fig. 18.), płat mikrochirurgiczny przeniesiono w miejsce zresekowanej żuchwy i unieruchomiono minipłytką rekonstrukcyjną tytanową dogiętą na modelu stereolitograficznym uzyskując pełną jego stabilizację (Fig. 19). Następnie zespolono tętnicę okalającą biodro głęboką z tętnicą twarzową prawą, uzyskując prawidłową reperfuzję płata zarówno w części kostnej jak i w mięśniach oraz wypływ krwi żylnej z żyły okalającej biodro głębokiej, którą zespolono z prawą żyłą twarzową (Fig.20.).

Szczegóły:

Fig. 11. Wypreparowany talerz kości biodrowej prawej z założonym przed pobraniem części kostnej płata szablonem chirurgicznym. Gumka naczyniowa czerwona założona na tętnicę oraz żyłę okalającą biodro głęboką, gumka niebieska założona na nerw skórny uda boczny

Szczegóły:

Fig. 12. Pobrany na podstawie szablonu chirurgicznego L-kształtny unaczyniony fragment talerza kości biodrowej (strzałka – szypuła płata tj. tętnica i żyła okalająca biodro głęboka)

Szczegóły:

Fig. 13. Przykręcony fragment talerza kości biodrowej prawej do modelu stereolitograficznego żuchwy z założonym szablonem implantologicznym

Szczegóły:

Fig. 14. Przygotowanie łoża przed wprowadzeniem implantów do kości biodrowej

Szczegóły:

Fig. 15. Przygotowane implanty firmy Alpha Bio MultiNeo CS średnicy 4,2mm, długości 10mm

Szczegóły:

Fig. 16. Założenie 3 implantów do pobranego fragmentu talerza kości biodrowej

Szczegóły:

Fig. 17. Wprowadzone implanty zaznaczone strzałkami w obręb płata kostnego

Szczegóły:

Fig. 18. Stan po przygotowaniu tętnicy oraz żyły okalających biodro głębokich do mikroanastomoz (strzałka czarna). Implanty z wkręconymi śrubami zamykającymi zaznaczono strzałkami żółtymi.

Szczegóły:

Fig. 19. Unieruchomiony minipłytką rekonstrukcyjną unaczyniony płat z talerza kości biodrowej odtwarzający ciągłość zresekowanej żuchwy

Szczegóły:

Fig. 20. Wykonane mikroanastomozy tętnicza (strzałka czerwona) oraz żylna (strzałka niebieska)

Zabieg chirurgiczny przeprowadzono w składzie: Dr hab. n. med. Mariusz Szuta, Dr n.med. Katarzyna Iwulska, lek. dent. Przemysław Dubis, Dr n.med. Marcin Czajka, lek. dent. Jacek Drążek, lek. dent. M.Pisarski.

Wszystkie modele stereolitograficzne oraz szablony chirurgiczne i implantologiczny zostały zaprojektowane oraz wykonane przez lek. dent. Jacka Drążka.

W okresie pooperacyjnym nie stwierdzono powikłań w gojeniu ran pooperacynych. W wykonanych badaniach tomografii komputerowej części twarzowej czaszki (Fig. 21.) oraz OPG (Fig. 22.) potwierdzono poprawność rekonstrukcji żuchwy oraz prawidłową pozycję jednoczasowo założonych implantów. Po upływie 6 miesięcy od wykonanego zabiegu chirurgicznego i pełnym zrośnięciem się kikutów żuchwy z płatem mikrochirurgicznym z talerza kości biodrowej oraz osteointegracji implantów zębowych z przenoszonym fragmentem kostnym w chorej planowane są dalsze etapy leczenia implantoprotetycznego.

Szczegóły:

Fig. 21. Odtworzony fragment trzonu, kąta i gałęzi żuchwy po stronie prawej na rekonstrukcjach 3D kontrolnego badania tomografii komputerowej

Szczegóły:

Fig. 22. Kontrolne zdjęcie OPG z widocznymi założonymi 3 implantami Alpha Bio MultiNeo CS

W związku z półzłośliwym charakterem szkliwiaka radykalne leczenie chirurgiczne jest postępowaniem z wyboru u pacjentów z tym typem nowotworu zębopochodnego. Ze względu na  zdolność do osiągania dużych rozmiarów, nawet do kilkunastu centymetrów, jak i często młody wiek pacjentów, kluczowym jest nie tylko radykalne usunięcie zmiany, ale również jednoczasowa rekonstrukcja powstałych ubytków tkanek. Takie  postępowanie  pozwala na  zapewnienie nie tylko prawidłowej funkcji układu  stomatognatycznego, ale również podnosi  jakość  życia chorych. Odtworzenie ciągłości żuchwy umożliwia również prawidłową rehabilitację protetyczną pacjentów po rozległych zabiegach ablacyjnych. Wykorzystanie płatów wolnych z talerza kości biodrowej czy strzałki jest optymalną metodą rekonstrukcji po zabiegach resekcyjnych u pacjentów leczonych z powodu szkliwiaka.

Podziękowania

Zespół Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie serdeczenie dziękuje przedstawicielom firmy Alpha Bio Polska a w szczególności Panu Błażejowi Cisoniowi za bezpłatne przekazanie implantów, które zostały wykorzystane podczas zabiegu chirurgicznego a w przyszłości umożliwią pełną rehabilitację protetyczną u chorej w tak młodym wieku.

Niestety pomimo starań środowiska chirurgów szczękowo-twarzowych leczenie implantoprotetyczne u chorych po rozległych operacjach onkologicznych w obrębie części twarzowej czaszki jest nadal nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Piśmiennictwo

  1. William M. Mendenhall, John W. Werning,et al; Ameloblastoma; Am J Clin Oncol 2007 Dec;30(6):645-8
  2. Karthika Panneerselvam, B. Kavitha, at al; Mural Unicystic Ameloblastoma mimicking Odontogenic Cyst; J Family Med Prim Care.2020 May; 9(5): 2524–2527.
  3. Faqi Nurdiansyah Hendra, Diandra Sabrina Natsir Kalla et al; Radical vs conservative treatment of intraosseous ameloblastoma: Systematic review and meta-analysis; Oral Dis 2019 Oct;25(7):1683-1696.
  4. T. Kaczmarzyk, J. Stypułkowska et al.; Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych; Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa 2009, Wyd I
  5. T. Kaczmarzyk, J. Stypułkowska, R. Tomaszewska ; Zmiany w klasyfikacji WHO guzów zębopochodnych i nowotworów kości szczękowych; J Stoma 2017; 70, 5: 484-506
  6. S L Lau N Samman; Recurrence related to treatment modalities of unicystic ameloblastoma: a systematic review; Int J Oral Maxillofac Surg 2006 Aug;35(8):681-90
  7. Xiangru Li, Kuicheng Zhu et al; Assessment of quality of life in giant ameloblastoma adolescent patients who have had mandible defects reconstructed with a free fibula flap; World J Surg Oncol 2014 Jul 8;12:201
  8. Haluk Vayvada, Fahri Mola et al; Surgical management of ameloblastoma in the mandible: Segmental mandibulectomy and immediate reconstruction with free fibula or deep circumflex iliac artery flap; J Oral Maxillofac Surg 2006 Oct;64(10):1532-9